|wtorek, Czerwiec 25, 2024
Jesteś tutaj: Home » SPRAWY DAMSKO-MĘSKIE » Skleroterapia – usuwanie żylaków bez operacji

Skleroterapia – usuwanie żylaków bez operacji 

Skleroterapia – usuwanie żylaków bez operacji

Według statystyk nawet 60% Polaków może mieć problemy z żylakami. Jest to poważny problem zdrowotny, którego nie można lekceważyć. Procesu tworzenia się żylaków nie można zatrzymać, ale za to istnieją skuteczne metody ich usuwania.

Obok inwazyjnej metody chirurgicznej, dużo bezpieczniejsza i równie skuteczna jest skleroterapia. Przeczytaj na czym polega ten bezoperacyjny sposób leczenia żylaków.

Czym jest skleroterapia?

Skleroterapia żylaków jest metodą uznaną na całym świecie. W wielu przypadkach pomaga uniknąć inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Polega na ostrzykiwaniu żył specjalnym preparatem obliterującym, który po zastosowaniu specjalnych opatrunków uciskowych, powoduje zwłóknienie, a następnie obumarcie uszkodzonych naczyń krwionośnych.

Zabiegowi skleroterapii może poddać się prawie każdy, kto zmaga się z problemem zaawansowanych zmian w naczyniach krwionośnych, czyli żylaków – naczyniowych, głębokich lub powstałych w wyniku operacji. Na skleroterapię mogą zdecydować się również osoby, które mają popękane drobne naczynka, potocznie nazywane pajączkami.

Przeciwwskazania do skleroterapii:

 • ciąży i karmienia piersią,
 • choroby nowotworowej,
 • unieruchomienia,
 • niektórych terapii hormonalnych,
 • zakrzepicy żył głębokich,
 • niewyrównana cukrzyca.

Na czym polega skleroterapia?

Przed zabiegiem odbywa się konsultacja, podczas której lekarz lekarz m.in. ocenia naczynia krwionośne. Jeśli wykluczone zostaną przeciwwskazania, możliwe jest wykonanie zabiegu skleroterapii. Taki sposób leczenia żylaków stosowany jest m.in. przez specjalistów z krakowskiego i katowickiego Centrum DER-MED. Skleroterapia pozwala na zamy­ka­nie zarówno małych pającz­ków, jak i dużych żył na nogach. Środek obli­te­ru­ją­cy w kon­tro­lo­wany spo­sób drażni ścianę wewnętrzną naczy­nia i uak­tyw­nia pro­cesy zapalne. Prowadzi to do obkur­cze­nia i trwa­łego zaro­śnię­cia żyły. Natychmiast po ostrzy­ki­wa­niu zakła­dany jest opa­tru­nek uci­skowy. Dzięki temu ściany żyły zbli­żają się do sie­bie. Utrzymanie uci­sku przez dłuż­szy czas zabez­pie­cza przed powi­kła­niami oraz zwięk­sza szanse powo­dze­nia zabiegu. Dalszy pro­ces goje­nia dopro­wa­dza do cał­ko­wi­tego zaro­śnię­cia świa­tła żyły i do jej zwłók­nie­nia. Czas goje­nia zależy od śred­nicy żyły, stop­nia zaawan­so­wa­nia żyla­ków oraz indy­wi­du­al­nych predyspozycji orga­ni­zmu i wynosi: w przy­padku pajączków – około 4 tygo­dnie, w przy­padku żył o dużym przekroju – od 4 do 6 miesięcy. Założony opa­tru­nek nie prze­szka­dza w wyko­ny­wa­niu codzien­nych czyn­no­ści i pracy.

Skleroterapia – postępowanie po zabiegu

Niezwykle ważne dla efektywności zabiegu jest stosowanie się do zaleceń lekarskich. Najważniejsze z nich to:

 • spacerowanie co naj­mniej godzinę dziennie (nie należy w tym cza­sie sie­dzieć lub stać) i utrzymywanie aktywnego trybu życia,
 • unikanie długotrwałego stania lub siedzenia,
 • opatrunek uci­skowy nie może być zdej­mo­wany na noc ani do kąpieli przez około 3-8 dni (zależ­nie od zale­ceń lekarza),
 • w przy­padku poja­wie­nia się objawów bólowych w pierwszych dwóch dniach po zabiegu, należy stosować łagodne śro­dki prze­ciw­bó­lowe (np. paracetamol, ibuprofen),
 • w przy­padku występowania drę­twie­nia, mro­wie­nia lub pobo­le­wań nogi, należy wykonać krótki, 2-3 minu­towy spacer,
 • niewielki obrzęk kostki i stopy, który jest zja­wi­skiem nor­mal­nym, można zmniej­szyć układając nogi wysoko lub uciskając stopy i kostki dodat­ko­wym ban­da­żem.

Niezastosowanie się do zaleceń lekarskich, np. poluzowanie opa­trunku przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem, może zmniej­szyć sku­tecz­ność lecze­nia żylaków. Po zdję­ciu opa­trunku można zaob­ser­wo­wać nie­wiel­kie siniaki, a leczony żylak jest widoczny jako zielonkawo-siny powró­zek, twardy i tro­chę bole­sny. Jest to objaw typowy i znika w ciągu 1-6 miesięcy. W przy­padku wystą­pie­nia bar­dzo sil­nego obrzęku, zaczer­wie­nie­nia koń­czyny, sil­nego bólu lub wzro­stu tem­pe­ra­tury w cza­sie nosze­nia opa­trunku lub w kilka dni po jego zdję­ciu, należy nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się z leka­rzem prowadzącym.

Masz żylaki i chcesz dowiedzieć się, czy zabieg skleroterapii jest dla Ciebie? Więcej na temat bezoperacyjnego usuwania żylaków przeczytasz na stronie katowickiego i krakowskiego Centrum DER-MED.

Dodaj komentarz